top of page

ทุกท่านสามารถช่วยเหลือเด็กพิการกว่า 400 ชีวิต

หลากหลายวิธีเช่น การบริจาคเงิน, การระดมทุน,

อาสาสมัคร, ประชาสัมพันธ์, บริจาคของมือสองทุกชนิด และรับกล่องบริจาคไปตั้งที่บริษัท-ห้่างร้านของท่าน เป็นต้น

Everyone can join our cause and help transform the lives of 400 children. Whether you want to donate, fundraise, volunteer, invite us to speak, donate items or host a donation box.

มูลนิธิฯยินดีต้อนรับอาสาสมัครจากทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ

CCD welcomes volunteers from all over the world to serve and help the children and adults we work with.

fundraising
Fundraise
ระดมทุน
Fundraise
What the Foundation needs
Wish List
สิ่งที่มูลนิธิฯต้องการ
Wish List
Collection Box
Collection Box
Pray for CCD
Pray for CCD
donate money
Donate Money
บริจาคเงิน
Donate Money
second hand donation
Donate second hand thing
บริจาคของมือสอง
Donate Second hand thing
bottom of page